ข้อมูลเผยแพร่ ตัวอย่างที่ 2 ปี 2562

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 4/2561 ปัจจัยหลัก
มาจากการบริโภคภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลยังคงขยายตัว ขณะที่การลงทุนรวมชะลอตัว ส่วนภาคต่างประเทศหดตัว ผลจากเศรษฐกิจ
และการค้าโลกชะลอตัว ด้านการผลิต ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.9 ดีขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคนอก
เกษตรขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการชะลอตัวของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9 จากการขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยสาขาการท าเหมืองแร่ฯ ลดลงร้อยละ 0.9 สาขาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.6 สาขาไฟฟ้าฯ ขยายตัวร้อยละ 5.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่ 4/2561 และ
สาขาการประปาฯ ขยายตัวร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคบริการขยายตัวร้อยละ 4.1
ชะลอลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตัวของสาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และสาขา
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
ขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.3 การสะสมทุนถาวรเบื้องต้นขยายตัวร้อยละ 3.2 จากการขยายตัวของ
ภาคเอกชนร้อยละ 4.4 ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่การส่งออกและน าเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 4.9 และ
ร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.7 และร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้า หลังปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่ 1/2562 ขยายตัวร้อยละ 1.0 (QoQ SA)